Köpvillkor - Sagers Möbler

FORGOT YOUR DETAILS?

Köpvillkor

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument för enskilt bruk. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (KKL SFS 1990:932)

1. Varans överlämnande

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor som bifogas. Om kunden inte hämtar varan enligt överenskommelse eller vid leverans till honom inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta Sagers Möblers tilläggskostnader.

2. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

3. Undersökning av varan

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan undersöka om varan har synliga skador. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare. Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.
Dold skada ska anmälas till Sagers Möbler snarast, dock senast fem (5) dagar efter mottagandet.

4. Fel på varan

Sagers Möbler ansvarar för att varan är felfri när den levereras. Utöver ansvaret för fel enligt KKL svarar Sagers Möbler för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Sagers Möbler gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

5. Reklamation

Om kunden åberopar att varan är felaktig skall han inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde upptäckt felet informera Sagers Möbler. Sagers Möbler följer allmänna reklamationsnämndens villkor. Reklamationer ska alltid anmälas via e-post och innehålla bilder på felaktigheten samt eventuell stämpel. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

6. Avhjälpning av fel eller omleverans

Sagers Möbler åtar sig att avhjälpa produktfel som Sagers Möbler ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Sagers Möbler. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri. Vidare gäller för att få felet avhjälpt i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet att kunden tidigare erhållit eller köpt transport av varan via
Sagers Möbler.

7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillgänglig enligt överenskommelse kommer Sagers Möbler att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Sagers Möbler kommer överens om att felet kan avhjälpas.

8. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 40% av produktens värde till säljaren.
Företag har ingen avbeställningsrätt. Vid avbeställning fakturerar Sagers Möbler köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

10. Äganderättsförbehåll

Samtliga varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör Sagers Möbler till full likvid erlagts.

11. Försäljning till minderåriga

Sagers Möbler ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Ångerrätt

Du har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Du ska meddela Sagers Möbler att du ångrar dig inom 14 dagar. Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela Sagers Möbler. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten. Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i väsentligt oförändrat skick. Kund ombesörjer själv att skicka tillbaka varan och står för returfrakten. Skickar du tillbaka dina varor utan emballage i originalskick så görs ett avdrag på 50% av varans värde.

Vid köp av en vara som är specialtillverkad eller på annat sätt anpassad speciellt för dig så gäller inte ångerrätten. Detta kan till exempel vara en soffa i ett specifikt tyg och färg som tillverkas just för dig. Ångerrätten gäller heller inte fullt ut vid specialbeställda varor, dvs varor med leveranstid längre än tre veckor.

Observera att ångerrätt inte gäller för företagskunder.

Återbetalning

Tidsfrist:
Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Sagers Möbler mottagit meddelandet.
Återbetalning sker först när varan har kommit åter eller till dess kunden har lämnat ett bevis på att varan
återsänts, det som sker först.

Villkor:
Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Returfrakt står konsument för.

Fraktkostnad vid reklamation:
Om Sagers Möbler företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation betalas eventuella fraktkostnader tillbaka inom 14 dagar från den dag Sagers Möbler mottagit den reklamerade varan. Retur av vara samt återbetalning sker utan onödigt dröjsmål.

Villkor vid hemleverans

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Om reklamation inte mottagits inom denna tid anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Sagers Möbler följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Sagers Möbler står för returkostnaden vid reklamation om produkten blivit reklamerad tre gånger utan att Sagers Möbler har kunnat tillgodose kunden en fullgod produkt. Vi ber dig att kontakta oss omedelbart för att handläggningen skall kunna ske snarast möjligt.

Vid leverans med vår egen personal synar du varan tillsammans med dem vid mottagandet.

TOP